Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvale bytom:

Emailová adresa:

týmto odvolávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvale bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo, ktoré som poskytol portálu www.prihadzuj.sk

a žiadam o ich vymazanie.

V ……………………………, dňa ………………………..

……………………………………………………

podpis