Obchodné podmienky www.prihadzuj.sk

Týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi kupujúcim, predávajúcim a www.prihadzuj.sk v súvislosti s predajom prostredníctvom portálu www.prihadzuj.sk.

Portál www.prihadzuj.sk je portál kde sa uzatvárajú online aukcie.

Svojim súhlasom pri registrácii s obchodnými podmienkami a GDPR je kupujúci/predávajúci povinný rešpektovať práva a povinnosti obchodných podmienok portálu www.prihadzuj.sk . 

1.1 Čo je to aukcia 

Aukcia je forma predaja, pri ktorom sa v určitom čase a na určitom mieste sústreďuje ponuka a dopyt, pričom pre predaj formou aukcie sú vopred stanovené podmienky. Aukcia je jednou z foriem dobrovoľnej dražby, pri ktorej potenciálni kupujúci dávajú ponuky na rozdiel od priameho zaplatenia predávajúcemu za tovar.

1.2 Účastník aukcie je predávajúci, kupujúci, výherný kupujúci a sprostredkovateľ

Predávajúci je

– právnická alebo 

– fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony 

Predávajúci ponúka danú vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok kupujúcemu.

Kupujúci je 

– právnická alebo 

– fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony 

Kupujúci má pre danú vec/zviera/pozemok/nehnuteľnosť záujem a vyjadruje to tak, že zvyšuje cenovú ponuku oproti ostatným kupujúcim.

Výherný kupujúci je ten kupujúci, ktorý prihodil najvyššiu sumu. Respektíve ten, ktorý posledný prihodil určitú sumu do aukcie. 

Každý účastník aukcie súhlasí so spracovaním osobných údajov a je oboznámený s obchodnými podmienkami, a to pri registrácii zakliknutím políčka. Ak sa účastník oboznámi s obchodnými podmienkami je povinný zakliknúť súhlas.

Sprostredkovateľ je portál www.prihadzuj.sk

1.3 Priebeh aukcie 

Každá osoba, ktorá chce vytvoriť aukciu alebo sa do nej zapojiť sa musí zaregistrovať.

Prihadzovanie na aukcii je záväzné s povinnosťou kúpy alebo pri zrušení kúpy je kupujúcemu uložená pokuta vo výške provízie portálu www.prihadzuj.sk. Sprostredkovateľ www.prihadzuj.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za klamné informácie o stave veci/zvieraťa/nehnuteľnosti/pozemku. Každý predávajúci je povinný uviesť do informácii o danej veci/zvieraťa/nehnuteľnosti/pozemku pravdivé informácie o stave, prípadnom poškodení a nedostatkov. Ak predávajúci uvedie klamlivé informácie, dostane zmluvnú pokutu a zákaz ďalej otvárať aukcie. Jeho registrácia bude nenávratne zrušená.

V zmysle zákona 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je každý kupujúci prípadného predmetu kultúrnej hodnoty sám zodpovedný za dodržanie citovaného colného zákona a je povinný v takom prípade požiadať o oficiálne povolenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty. (viď. zákon 207/2009).

Sprostredkovateľ www.prihadzuj.sk pri preberaní vecí do aukcie uzatvára s majiteľmi zmluvu, v ktorej obaja prehlasujú, že ponúkané diela nie sú falzifikátmi, resp. ponesú náklady spojené s vrátením diela. 

Každá kategória online aukcie má určité percento, ktoré si nárokuje sprostredkovateľ www.prihadzuj.sk ako províziu za sprostredkovanie predaja. Províziu vypláca kupujúci, a to tak, že kupujúci s predávajúcim uzavrie kúpno-predajnú resp. rezervnú zmluvu. Kupujúci prevedie uvedenú sumu na bankový účet sprostredkovateľa prihadzuj.sk, portál odráta zo sumy svoju províziu a zvyšnú časť vyplatí predávajúcemu až po tom, ako kupujúci prevezme danú vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok a potvrdí sprostredkovateľovi, že je všetko v poriadku a danú vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok prevzal v stave ako predávajúci uviedol v aukcii. Ak je stav veci/zvieraťa/nehnuteľnosti/pozemku iný, ako predávajúci uviedol v aukcii, kupujúci má právo zrušiť ponuku. Kupujúcemu sa hotovosť prevedie naspäť na bankový účet s tým, že predávajúci musí uhradiť zmluvnú pokutu a dostane zákaz otvárania aukcii a jeho registrácia bude nenávratne zrušená. 

Minimálne prihodenie si každý predávajúci určuje sám pri vytváraní aukcie.

Minimálnu výšku aukcie si predávajúci určuje sám pri vytváraní aukcie.

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo v mimoriadnej situácii aukciu prerušiť, ukončiť alebo vyradiť vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok z aukcie. 

Pri pozemku/nehnuteľnosti je potrebné doložiť znalecký posudok, ktorý hradí predávajúci a nemá nárok žiadať kupujúceho o peňažnú náhradu za tento doklad. Znalecký posudok musí predávajúci doložiť sprostredkovateľovi www.prihadzuj.sk

Pri predaji motorových vozidiel náklady na prepis hradí kupujúci. Kupujúci nemá právo si nárokovať na peňažnú náhradu za tento úkon. Cena prepisu motorových vozidiel pozostáva z poplatku za jeho zápis a ďalších súvisiacich správnych poplatkov. Tak isto ako poistenie motorového vozidla si hradí kupujúci sám bez nároku na peňažnú náhradu. Peňažnú náhradu si môže kupujúci nárokovať v prípade reklamácie. Ak reklamácia bude uznaná, predávajúci je povinný vyplatiť kupujúcemu peňažnú náhradu ako náhradu škody na zisku.

1.4 Cenník provízie pre sprostredkovateľa 

Každá kategória má určené určité percento ako provízia predaja pre sprostredkovateľa.

Auto Moto : 5% – maximálna hranica  400€

Veterány : 4% – maximálna hranica 500€

Vetrány Moto : 4% – maximálna hranica 500€

Elektro : 5% – maximálna hranica 300€

Erotika : 5% – maximálna hranica 300€

Knihy, časopisy : 5% – maximálna hranica 300€

Počítače, hry : 6% – maximálna hranica 300€

Zberateľstvo : 7% – maximálna hranica 300€

Šport : 6% – maximálna hranica 300€

Starožitnosti a umenie : 7% – maximálna hranica 300€

Hodinky : 7% – maximálna hranica 300€

Šperky : 7% – maximálna hranica 300€

Oblečenie : 5% – maximálna hranica 100€

Zbrane : 6% – maximálna hranica 300€

Modelárstvo : 5% – maximálna hranica 300€

Vojenská technika : 6% – maximálna hranica 300€

Zvieratá : 4% – maximálna hranica 300€

Kočiare, autosedačky : 4% – maximálna hranica 100€

1.5 Zmluvná pokuta 

Zmluvná pokuta je pokuta za nedodržanie obchodných podmienok, marenie alebo prípadne zrušenie aukcie. Sprostredkovateľ prihadzuj.sk tak utrpí škody na zisku. Ak predávajúci zruší aukciu je povinný uhradiť zmluvnú pokutu sprostredkovateľovi www.prihadzuj.sk a to v sume : 

5€, ak bude provízia pre sprostredkovateľa do výšky 150€

10€, ak bude provízia pre sprostredkovateľa do výšky 250€

25€, ak bude provízia sprostredkovateľa do výšky 500€

Ak výherný kupujúci odmietne vyplatiť predávajúcemu danú sumu, ktorú prihodil v aukcii je povinný uhradiť zmluvnú pokutu sprostredkovateľovi www.prihadzuj.sk. Ak výherný kupujúci odmietol zaplatiť danú sumu predávajúcemu, predávajúci môže osloviť ostatných kupujúcich, ktorí v aukcii skončili na 2,3 respektíve 4 mieste pričom nemusia uhradiť zmluvnú pokutu.

Príklad :

Ak výherný kupujúci odmietne zaplatiť danú sumu predávajúcemu, tak musí uhradiť zmluvnú pokutu sprostredkovateľovi prihadzuj.sk. Ale ak predávajúci osloví druhého posledného kupujúceho a ten odmietne danú vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok nie je povinný zmluvnú pokutu uhradiť. 

 Ak ostatný kupujúci nejavia o danú vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok záujem tak predávajúci ma možnosť zrušiť aukciu bez povinnosti platby zmluvnej pokuty.

Zmluvnú pokutu je nutné uhradiť do 30 dní od vytvorenia pohľadávky. Po tejto lehote t.j. 30 dní nabehnú úroky t.j. 2€ za každé 2 týždne za nedodržanie lehoty na uhradenie zmluvnej pokuty. Ak sa pokuta neuhradí do 6 mesiacov od uloženia, bude pokuta právne vymáhaná. 

1.6 Vyplatenie aukcie 

Výherný kupujúci je povinný vyplatiť danú sumu na bankový účet sprostredkovateľa do maximálne 14 dní od ukončenia a vyhodnotenia aukcie. Ako variabilný symbol bude číslo aukcie. Variabilný symbol treba pridať ku platbe. 

1.7 Doprava

Každý predajca sa sám rozhodne o spôsobe a cene dopravy. Predajca je nútený pri vytváraní aukcie zakliknúť dopravu. Ak predajca zaklikne bez dopravy, nemožno tento krok vrátiť späť. To znamená, že sa predajca nemôže na poslednú chvíľu rozmyslieť, vrátiť tento krok a sumu za dopravu pridať. Ak predajca zaklikne, aby kupujúci uhradil dopravu tak sa to bude rátať ako posledná suma (výherná) plus suma za dopravu. Celá suma so sumou za dopravu sa posiela sprostredkovateľovi www.prihadzuj.sk na bankový účet. Sprostredkovateľ oznámi predávajúcemu príchod peňazí na bankový účet, predávajúci je povinný vec odoslať do 2 dní od oznámenia. Sprostredkovateľ www.prihadzuj.sk nenesie zodpovednosť za dopravu. Ak sa vec pri doprave zničí prípadne poškodí, kupujúci musí uviesť pádne dôkazy o zničení, resp. o prípadnom poškodení. Ak danú vec niekto behom dopravy odcudzí, je kupujúci povinný danú situáciu oznámiť na polícii SR a sprostredkovateľovi www.prihadzuj.sk je povinný doložiť záznam z polície SR, inak “odcudzenie” nebude uznané. Predávajúci je povinný doložiť doklad o doprave (napríklad potvrdený podací lístok, faktúru od dopravcu…) kupujúcemu a sprostredkovateľovi. Tento doklad môže predávajúci sprostredkovateľovi poslať e-mailom. 

Ak sa bude jednať o osobný odber, kupujúci s predávajúcim spíše preberací protokol, ktorý potvrdia svojím podpisom. Tento preberací protokol je predávajúci povinný odoslať sprostredkovateľovi e-mailom najneskôr do 3 dní od podpisu. Až keď príde e-mailom podpísaný preberací protokol až vtedy sa urobí bankový prevod.

1.8 Ukončenie aukcie 

Ak predávajúci rozhodne pri vytváraní aukcie že daná vec/zviera/nehnuteľnosť/pozemok je možné rovno odkúpiť za danú sumu, tak aukcia končí vtedy, ak kupujúci je ochotný uhradiť danú sumu. Inak aukcia končí daný deň a hodinu, ktorú si sám predávajúci zvolí. Minimálna dĺžka aukcie je jeden týždeň t.j. 7 dni odo dňa vytvorenia aukcie. Maximálna dĺžka aukcie sú 2 mesiace t.j. 60 dní odo dňa vytvorenia aukcie.